GolfLife Traveli kodulehel toodud reisikirjeldused ja hinnad on näitlikud. GolfLife Travel jätab endale õiguse teha muudatusi reisikavades ja hindades ning ei võta endale vastutust teenusepakkuja/korraldaja hinnamuudatuste eest.

Reiside eest maksmine – 20% ettemaks broneeringu vormistamise hetkest, juhul, kui reisini on aega rohkem kui 30 päeva. Kogu reisi maksumus 100% tuleb tasuda 30 päeva enne reisi algust.

Kliendi eritellimusel kokkupandud reisi maksetingimused sõltuvad meie partnerfirmade poolt kehtestatud maksetingimustest ja ei ole reisiti ühesugused.

Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht

Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses.

Seetõttu on Teil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Ettevõtja Spoleman OÜ vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest.

Lisaks sellele on seaduse alusel nõutav, et ettevõtjal Spoleman OÜ on tagatis, et maksta, kui ta ei suuda maksevõime tõttu oma kohustusi täita, tagasi Teie tehtud maksed ja kui pakettreis sisaldab reisijavedu, tagada Teie tagasisõit lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta.

Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised õigused

1)    Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.

2)    Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati vähemalt üks ettevõtja.

3)    Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta saab reisikorraldaja või -vahendajaga ühendust võtta.

4)    Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi teisele isikule üle anda.

5)    Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see on sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui asjaomased kulud vähenevad.

6)    Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui enne pakettreisi algust tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on reisijal õigus saada raha tagasi ja asjakohasel juhul hüvitist.

7)    Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul, näiteks juhul, kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada.

8)    Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes asjakohast ja põhjendatud hüvitist.

9)    Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi teenustest, tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust heastanud, võib reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.

10)  Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata või neid osutatakse mittenõuetekohaselt.

11)  Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.

12)  Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui pärast pakettreisi algust ilmneb, et reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, ja pakettreis sisaldab reisijavedu, tagatakse reisija toimetamine lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. Spoleman OÜ-l on AS SEB Pangas tagatis. Reisija võib kõnealuse üksusega AA SEB Pank (Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti Vabariik) või asjakohasel juhul pädeva asutusega Tarbijakaitseamet (Pronksi 12, 10117 Tallinn, EESTI, 6 201 700) ühendust võtta, kui Spoleman OÜ maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse teenuste osutamisest.

Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET

TRE000280